مطلبی در خصوص دکتر میر ناصر سیدی


اینجانب تاکنون توفیق زیارت دکترمیرناصر سیدی را نداشته ام .ولی در سایتها ووبلاگهای منطقه خبرهای مربوط به ایشان را پیگیری کرده ام ویا اوقاتی که به باغهای منطقه سر می زنم اوصاف حمیده ایشان را از زبان باغداران و تلاشش برای رونق امر باغداری و تبدیل گرمی به باغات میوه را بارها شنیده ام .درجمع بندی این خوانده ها و شنیده ها ایشان را شخصیت فرهیخته و فهمیمی پنداشته ام . وبعبارتی او را باید پدر باغات میوه گرمی نامگذاری کرد .چون قبل از ورود ایشان به عرصه باغداری ، باغی در گرمی نبود وکمتر کسی تصور میکرد گرمی صاحب شلیل به آن بزرگی و خوشمزگی و صادراتی بشود

به نظر من این جوان چون پا به عرصه خدمتگذاری گذاشته است .و موفق هم شده است وبنوعی ملجاء وپناهگاه جوانانی شده است که می خواهند صاحب شغل شوند وبررونق منطقه بیفزایند .مورد هجمه ناجوانمرادنی قرار گرفته است که شغلشان وذاتشان تخریب جوانان و شخصیتهای فرهیخته و خدمتگذار منطقه است . اینان اکثرا موفق میشوند زیرا از عیوب بزرگ امثال من اینست که زحمات و تلاشهای انسانهای زحمتکش را چون خود ناتوانیم برنمی تابیم . خودرا بخاطر کودنی و نداشتن علم وتبحر و دلسوزی نمی توانیم به مقام او برسانیم درتلاشیم اورا پائین کشیده وباخود همطراز کنیم .واین از خصائص کج اندیشان وبدبختان جامعه است .حرفهای آنان را باور کرده وبدون تحقیق براو حمله ور شده.وسیاهی لشگر دشمنان فرزندان خود میشویم

توصیه ای به این دکتر پرتلاش وجوان دارم وآن اینکه مواظب باش ،خصوصا مواظب آنهائیکه درکنارت هستند . اگر فکرهائی هم داری والبته حقت هم هست .فعلا بروز نده !!!!وسعی کن با آنها به کلنجار نروی ،چون خواسته آنها همین است ..توصیه حقیر آنست که اصلا جوابشان را ندهی ،همچنان به ترویج وتبلیغ باغداری مشغول باش وبربندگان خدا بخصوص جوانان فهیم گرمی راهنما باش ،قطعا پیروز وروسفید خواهی بود.

چراغی را که ایزد برفروزد هر آنکس پف کند ریشش(ریشه اش ) بسوزد